Valoare ajutor apicultori PNA si termenul limita pentru depunere 2020 - 2022

Valoare ajutor apicultori PNA si termenul limita pentru depunere 2020 - 2022

Valoarea sprijinului financiar alocat pentru Programul Naţional Apicol (PNA) pentru perioada 2020 - 2022 este de 150,628 milioane de lei, din care 75,314 milioane de lei reprezintă contribuţia Uniunii Europene la programele apicole naţionale, informează, joi, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.

PNA 2020-2022 a fost adoptat în şedinţa Guvernului din data de 30 aprilie 2020.

Distribuirea sumelor este astfel:

  • pentru anul 2020, suma distribuită este de 50,21 milioane de lei
  • pentru 2021, de 50,23 milioane de lei
  • pentru anul 2022 - 50,186 milioane de lei.

"Ca element de noutate, faţă de PNA anterioare au fost stabilite măsurile de asistenţă tehnică pentru apicultori şi organizaţiile de apicultori, precum consultanţa în apicultură, promovarea apiculturii şi a produselor apicole, organizarea de cursuri şi perfecţionare în apicultură, achiziţia de către formele asociative de echipament pentru procesarea cerii, în vederea obţinerii fagurilor artificiali şi achiziţia de către formele asociative apicole de echipament pentru ambalarea mierii", precizează MADR, potrivit Agerpres.

O altă completare cu privire la raţionalizarea transhumanţei şi a stupăritului pastoral vizează achiziţionarea de unelte apicole şi echipamente de protecţie precum şi mijloace de transport apicol fără autopropulsie şi de încărcare-descărcare a stupilor în pastoral.

De asemenea, în cadrul Programului Naţional Apicol 2020-2022 a fost inclusă o nouă acţiune referitoare la îmbunătăţirea calităţii produselor în vederea unei mai bune valorificări a acestora pe piaţă, ce constă în decontarea analizelor fizico-chimice/reziduuri în vederea atestării calităţii mierii.

Aceste completări ale Programului Naţional Apicol pentru perioada 2020 - 2022 au drept scop sporirea numărului familiilor de albine, creşterea calitativă a produselor apicole şi îmbunătăţirea indicatorilor de producţie.

"Noile prevederi ale Programului Naţional Apicol pentru perioada 2020 - 2022 vor genera extinderea ofertei de produse apicole, majorarea exporturilor şi dezvoltarea economiei rurale, prin păstrarea tradiţiei de creştere a albinelor", susţin reprezentanţii MADR.

Totodată, din punct de vedere al impactului social şi asupra mediului, Programul Naţional Apicol urmăreşte dezvoltarea unor servicii eficiente pentru preluarea, prelucrarea şi desfacerea producţiei de miere în condiţii de calitate controlată, la nivelul standardelor europene, precum şi valorificarea integrală şi raţională a condiţiilor şi posibilităţilor naturale, precum şi a resurselor din flora spontană.


Cererile de plată pentru toate măsurile prevăzute în actul normativ se vor depune până la termenul limită de 1 august 2020.

Au început plățile pentru ajutorul de stat pentru motorină


APIA a început plata ajutorului de stat acordat pentru motorina utilizată în agricultură aferentă ultimului trimestru din 2019.

„Suma totală care urmează a fi plătită pentru trimestrul IV este de 117.306.130,00 lei, pentru un număr de 13.050 beneficiari şi o cantitate de motorină totală determinată de 61.873.579,8 litri. Valoarea nominală a ajutorului de stat pentru reducerea accizei la motorină pentru anul 2019 este de 1,8959 lei/litru”, se arată în comunicatul APIA.

Cantităţile de motorină pentru trimestrul IV/2019 sunt de 53,36 milioane de litri în sectorul vegetal, respectiv un ajutor de stat de 101,17 milioane de lei, 8,05 milioane de litri şi 15,27 milioane de lei în sectorul zootehnic şi 448.170,13 litri, respectiv 849.686 lei în sectorul de îmbunătăţiri funciare.


Cererile de plată pentru toate măsurile prevăzute în actul normativ se vor depune până la termenul limită de 1 august 2020.


Cheltuielie aligibile pentru PNA 2020 - 2022 


SECŢIUNEA 1: A.1. Consultanţă în apicultură

   (1) Condiţii de eligibilitate specifice:
1. Forma asociativă apicolă trebuie să încheie un contract de prestări servicii pentru activităţi de consultanţă în domeniul apicol, iar persoana care asigură consultanţa să fie absolvent de învăţământ superior cu profil zootehnic şi/sau veterinar.
   (2) Cheltuieli eligibile:
- preţul fără TVA pentru cheltuieli conform contractului de prestări servicii încheiat între forma asociativă şi prestatorul de servicii de consultanţă.
   (3) Documente justificative specifice:
a) copie contract de prestări servicii încheiat între forma asociativă şi prestatorul de servicii de consultanţă;
b) copie document de absolvire a unei instituţii de învăţământ superior cu profil zootehnic şi/sau veterinar a persoanei care asigură consultanţa;
c) copie facturi şi dovada efectuării plăţii serviciilor de consultanţă;
d) copie a certificatului de înregistrare fiscală la registrul comerţului a prestatorului de servicii de consultanţă;
e) lista apicultorilor beneficiari ai serviciilor de consultanţă şi semnătura acestora prin care se atestă prestarea acestor servicii;
f) raport de realizare a serviciilor de consultanţă conform contractului, întocmit de forma asociativă.

SECŢIUNEA 2: A.2. Promovarea apiculturii şi a produselor apicole

  (1) Cheltuieli eligibile:
- preţul fără TVA pentru cheltuieli cu organizarea de târguri, expoziţii, conferinţe, evenimente ce au ca temă promovarea apiculturii şi a produselor apicole, publicitate, zile de degustare.
  (2) Documente justificative specifice:
a) copie facturi şi dovada efectuării plăţii cheltuielilor cu promovarea produselor apicole;
b) copia contractului/contractelor de prestări servicii de promovare.

SECŢIUNEA 3: A.3. Organizarea de cursuri de perfecţionare în apicultură

  (1) Condiţii de eligibilitate specifice:
1. Forma asociativă apicolă trebuie să încheie un contract de prestări servicii pentru organizarea de cursuri de perfecţionare în apicultură, cu un furnizor de formare profesională în domeniul apicol, autorizat de Ministerul Educaţiei şi Cercetării, conform legislaţiei în domeniu;
2.Organizarea a unui număr maxim de 3 cursuri/an/forma asociativă, cu participare de minimum 10 şi maximum 28 de cursanţi/curs.
  (2) Cheltuieli eligibile:
- preţul fără TVA pentru cheltuieli privind organizarea cursurilor de perfecţionare în apicultură.
  (3) Documente justificative specifice:
a) copie contract de prestări servicii încheiat între forma asociativă şi furnizorul de formare profesională în domeniul apicol;
b) copie de pe documentul din care rezultă certificarea furnizorului de formare profesională în domeniul apicol;
c) copie de pe facturi şi de pe dovada efectuării plăţii serviciilor pentru organizarea de cursuri de perfecţionare în apicultură;
d) lista apicultorilor beneficiari ai cursurilor de perfecţionare în apicultură şi semnătura acestora prin care se atestă participarea apicultorilor la cursuri;

SECŢIUNEA 4: A.4. Achiziţia de către formele asociative de echipament pentru procesarea cerii în vederea obţinerii fagurilor artificiali

  (1) Condiţii de eligibilitate specifice:
1. să păstreze şi să utilizeze echipamentul de procesare a cerii pentru o perioadă de minimum 3 ani;
2. să deţină un spaţiu pentru amplasarea echipamentului de procesare a cerii;
3. să achiziţioneze echipamentul de procesare a cerii o singură dată pe perioada de derulare a Programului.
  (2) Cheltuieli eligibile:
- preţul fără TVA pentru decontarea cheltuielilor cu achiziţia echipamentului pentru procesarea cerii.
  (3) Documente justificative specifice:
a) copia facturii proforme a echipamentului pentru procesarea cerii care se depune împreună cu cererea de intenţie;
b) copia facturii de achiziţie a echipamentului de procesare a cerii;
c) copia documentului de efectuare a plăţii sau copia extrasului de cont care să ateste achiziţia echipamentului de procesare a cerii;
d) copia contractului de vânzare-cumpărare a echipamentului de procesare a cerii;
e) procesul-verbal de recepţie finală a echipamentului după punerea în funcţiune;
f) declaraţia pe propria răspundere a formei asociative apicole că va păstra echipamentul achiziţionat şi decontat prin Program pe o perioadă de minimum 3 ani;
g) documentul care face dovada deţinerii spaţiului pentru amplasarea echipamentului de procesare a cerii;
h) copia documentului sanitar-veterinar care se va depune după instalarea echipamentului de procesare a cerii;
i) copia proceselor-verbale de utilizare a echipamentului de procesare a cerii de către membrii formei asociative apicole;
j) notificarea anuală de utilizare a echipamentului de procesare a cerii.

SECŢIUNEA 5: A.5. Achiziţia de către formele asociative apicole de echipament pentru ambalarea mierii

  (1) Condiţii de eligibilitate specifice:
1. să păstreze şi să utilizeze echipamentul de ambalare a mierii pentru o perioadă de minimum 3 ani;
2. să deţină un spaţiu pentru amplasarea echipamentului de procesare a mierii;
3. să achiziţioneze echipamentul de ambalare a mierii o singură dată pe perioada de derulare a Programului.
  (2) Cheltuieli eligibile:
- preţul fără TVA pentru decontarea cheltuielilor de achiziţie a echipamentului de ambalare a mierii;
  (3) Documente justificative specifice:
a) copia facturii proforme a echipamentului pentru ambalarea mierii, care se depune împreună cu cererea de intenţie;
b) copia facturii de achiziţie a echipamentului de ambalare a mierii;
c) copia documentului de efectuare a plăţii sau copia extrasului de cont care să ateste achiziţia echipamentului de ambalare a mierii;
d) copia contractului de vânzare-cumpărare a echipamentului de ambalare a mierii;
e) procesul-verbal de recepţie finală a echipamentului după punerea în funcţiune;
f) declaraţia pe propria răspundere a formei asociative apicole că va păstra echipamentul achiziţionat şi decontat prin Program pe o perioadă de minimum 3 ani;
g) documentul care face dovada deţinerii spaţiului pentru amplasarea echipamentului de ambalare a mierii;
h) copia documentului sanitar-veterinar care se va depune după instalarea echipamentului de ambalare a mierii;
i) copia proceselor-verbale de utilizare a echipamentului de ambalare a mierii de către membrii formei asociative apicole;
j) notificarea anuală de utilizare a echipamentului de procesare a mierii.

SUBCAPITOLUL II: B. Combaterea agresorilor şi a bolilor specifice stupilor, în special a varoozei

SECŢIUNEA 1: Achiziţionarea de medicamente pentru tratarea varoozei şi a nosemozei

  (1) Solicitanţii/Beneficiarii sunt apicultori, persoane fizice sau persoane juridice, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale constituite potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 182/2016.
  (2) Condiţii de eligibilitate:
1. apicultorul trebuie să deţină competenţe în domeniul apiculturii;
2. apicultorii trebuie să deţină stupii identificaţi de ANZ, conform Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 251/2017 pentru aprobarea Sistemului unitar de identificare a stupinelor şi stupilor;
3. medicamentele achiziţionate trebuie să fie autorizate prin procedură naţională sau proceduri comunitare de către Institutul pentru Controlul Produselor Biologice şi Medicamentelor de uz Veterinar - ICPBMV sau prin procedura centralizată de către Agenţia Europeană a Medicamentelor "EMA";
4. medicamentele pentru tratarea varoozei se achiziţionează obligatoriu pentru întreg efectivul de albine deţinut de apicultor;
5. prin Program se decontează maximum 3 medicamente diferite pentru tratarea varoozei şi maximum 3 medicamente diferite pentru tratarea nosemozei, în limita cantităţilor/dozelor menţionate în prospectul acestora pentru un stup cu familie de albine, până la unităţi întregi în funcţie de forma de prezentare;
6. apicultorul trebuie să deţină şi să completeze carnetul de stupină, conform legislaţiei în vigoare.
  (3) Cheltuieli eligibile:
a) preţul fără TVA al medicamentelor achiziţionate până la data depunerii cererii de plată, de la furnizori autorizaţi sanitar-veterinar de către ANSVSA, pentru comercializare, conform legislaţiei în domeniu, utilizate pentru tratarea varoozei pentru întreg efectivul de albine deţinut de apicultor, conform adeverinţei eliberate de ANZ, din care să reiasă numărul familiilor de albine deţinute, emisă înainte de efectuarea achiziţiilor;
b) preţul fără TVA al medicamentelor achiziţionate până la data depunerii cererii de plată, de la furnizori autorizaţi sanitar-veterinar de către ANSVSA pentru comercializare, conform legislaţiei în domeniu, utilizate pentru tratarea nosemozei, conform adeverinţei eliberate de ANZ, din care să reiasă numărul familiilor de albine deţinute, emisă înainte de efectuarea achiziţiilor.
  (4) Documente justificative:
a) copia actului de identitate - B.I./C.I. al solicitantului persoană fizică sau a reprezentantului legal în cazul persoanelor juridice, PFA, Î.I. şi Î.F.;
b) copia actului de identitate - B.I./C.I. al persoanei împuternicite prin notariat, după caz;
c) copia certificatului de înregistrare de la oficiul registrului comerţului/a certificatului de înregistrare fiscală, după caz, iar toate documentele vor fi eliberate în funcţie de forma de organizare;
d) copia adeverinţei eliberate de ANZ din care să reiasă numărul familiilor de albine deţinute, emisă înainte de efectuarea achiziţiilor de medicamente;
e) copia adeverinţei/atestatului/certificatului/diplomei care să confirme competenţele apicultorului în domeniul apicol, conform legislaţiei în vigoare, eliberată/eliberat până la termenul-limită de depunere a cererii şi a documentelor, după caz;
f) copia de pe documentul de cont bancar al solicitantului;
g) copia facturii de achiziţie a medicamentelor şi copia documentelor care atestă efectuarea plăţii medicamentelor pentru tratarea varoozei sau nosemozei, întocmite potrivit legislaţiei în vigoare;
h) declaraţia pe propria răspundere că medicamentele achiziţionate prin Program sunt pentru tratarea varoozei întregului efectiv de familii de albine deţinut şi/sau pentru tratarea nosemozei;
i) copia documentului care atestă autorizarea sanitară-veterinară pentru comercializare a furnizorilor de medicamente;
j) copia de pe filele din carnetul de stupină actualizat, din care să reiasă tratamentele realizate şi mişcarea efectivelor de albine.

SUBCAPITOLUL III: C. Raţionalizarea transhumanţei/stupăritului pastoral

SECŢIUNEA 0:

  (1) Solicitanţii/Beneficiarii sunt apicultori, persoane fizice sau persoane juridice, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale constituite potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 182/2016.
  (2) Condiţii de eligibilitate generale:
1. apicultorul trebuie să deţină competenţe în domeniul apiculturii;
2. apicultorii trebuie să deţină stupii identificaţi de ANZ, conform Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 251/2017 pentru aprobarea Sistemului unitar de identificare a stupinelor şi stupilor;
3. apicultorul trebuie să deţină şi să completeze carnetul de stupină, conform legislaţiei în vigoare.
  (3) Documente justificative generale:
a) copia actului de identitate - B.I./C.I. al solicitantului persoană fizică sau a reprezentantului legal în cazul persoanelor juridice, PFA, Î.I. şi Î.F.;
b) copia actului de identitate - B.I./C.I. al persoanei împuternicite prin notariat, după caz;
c) copia certificatului de înregistrare de la oficiul registrului comerţului/a certificatului de înregistrare fiscală, după caz, eliberat în funcţie de forma de organizare;
d) adeverinţa eliberată de ANZ, din care să reiasă numărul familiilor de albine deţinute, emisă înainte de efectuarea achiziţiilor;
e) copia adeverinţei/atestatului/certificatului/diplomei care să confirme competenţele apicultorului în domeniul apicol, conform legislaţiei în vigoare, eliberată/eliberat până la termenul-limită de depunere a cererii şi a documentelor, după caz;
f) copia de pe documentul de cont bancar al solicitantului;
g) copia de pe filele din carnetul de stupină actualizat, din care să reiasă mişcarea efectivelor de albine.

SECŢIUNEA 1: C.1. Achiziţionarea de cutii noi în vederea înlocuirii cutiilor uzate în urma deplasării în pastoral

  (1) Condiţii de eligibilitate specifice:
1. apicultorul să deţină minimum 75 de familii de albine;
2. cutiile noi trebuie să fie achiziţionate de la persoane juridice sau persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale constituite potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 182/2016, care produc şi/sau comercializează cutii;
3. apicultorul să deţină comunicarea pentru deplasare în pastoral, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 2 la prezentul Program, avizată şi datată de către consiliul local/primărie, iar achiziţia să se facă ulterior datei de deplasare în pastoral;
4. să achiziţioneze cutii noi de maximum două ori pe perioada derulării Programului;
5. apicultorul are obligaţia înlocuirii cutiilor cu cele nou- achiziţionate şi păstrarea cutiilor deteriorate până la efectuarea plăţii sprijinului financiar.
  (2) Cheltuieli eligibile:
- preţul fără TVA pentru achiziţia de cutii noi, dar nu mai mult de 25% din totalul stupilor cu familii de albine deplasaţi în pastoral de apicultor.
  (3) Documente justificative specifice:
a) copia comunicării pentru deplasarea în pastoral, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 2 la prezentul Program, din care să rezulte că acesta a efectuat deplasarea în pastoral înainte de data achiziţiei;
b) copia facturii de achiziţie şi a documentelor de efectuare a plăţii cutiilor noi, întocmite potrivit legislaţiei în vigoare;
c) copia certificatului de înregistrare la oficiul registrului comerţului a furnizorilor de cutii noi.

SECŢIUNEA 2: C.2. Achiziţionarea de accesorii apicole

  (1) Condiţii de eligibilitate specifice:
1. să achiziţioneze următoarele accesorii apicole: colector polen, colector propolis, uscător polen, încălzitor de miere, topitor de ceară, maturator;
2. să achiziţioneze colectoare de polen şi/sau colectoare de propolis de maximum două ori pe perioada derulării Programului/beneficiar;
3. achiziţionarea uscătorului de polen, încălzitorului pentru miere, topitorului de ceară şi maturatorului se face o singură dată pe perioada derulării Programului/beneficiar.
  (2) Cheltuieli eligibile:
1. preţul fără TVA pentru decontarea achiziţiei de colectoare de polen şi/sau colectoare de propolis, dar nu mai mult de 20% din totalul stupilor cu familii de albine deţinuţi de apicultor la data eliberării adeverinţei ANZ;
2. preţul fără TVA pentru decontarea achiziţiei de uscător de polen, încălzitor de miere, topitor de ceară, maturator, cu condiţia să păstreze minimum 3 ani accesoriile achiziţionate, începând de la data achiziţiei.
  (3) Documente justificative specifice:
a) copia facturii de achiziţie şi a documentelor de efectuare a plăţii accesoriilor apicole, întocmite potrivit legislaţiei în vigoare;
b) declaraţia pe propria răspundere ca va păstra minimum 3 ani accesoriile achiziţionate, respectiv uscătorul de polen, încălzitorul de miere, topitorul de ceară, maturatorul;
c) copia certificatului de înregistrare la oficiul registrului comerţului/a certificatului de înregistrare fiscală a furnizorilor de accesorii apicole.

SECŢIUNEA 3: C.3. Achiziţionarea de unelte apicole şi echipamente de protecţie

  (1) Condiţii de eligibilitate specifice:
1. apicultorul poate achiziţiona: combinezon apicol, mănuşi de protecţie, afumător, daltă apicolă, furculiţă pentru descăpăcit, cuţit pentru descăpăcit, sită filtrare miere;
2. să achiziţioneze unelte şi echipamente de protecţie o singură dată pe perioada derulării Programului/beneficiar, dar maximum 2 bucăţi din fiecare.
 (2) Cheltuieli eligibile:
- preţul fără TVA pentru decontarea achiziţiei de unelte şi echipamente de protecţie apicole.
  (3) Documente justificative specifice:
- copia facturii de achiziţie şi a documentelor de efectuare a plăţii uneltelor apicole şi echipamentelor de protecţie, întocmite potrivit legislaţiei în vigoare.

SECŢIUNEA 4: C.4. Achiziţionarea de mijloace de transport apicol fără autopropulsie - remorci şi mijloace de încărcare-descărcare a stupilor în pastoral

  (1) Condiţii de eligibilitate specifice:
1. apicultorul trebuie să deţină cel puţin 75 de familii de albine;
2. apicultorul poate achiziţiona: remorcă apicolă, macara pentru încărcare-descărcare stupi, motostivuitor pentru încărcare-descărcare stupi;
3. să achiziţioneze mijloace de transport apicol fără autopropulsie - remorci şi mijloace de încărcare-descărcare a stupilor în pastoral o singură dată pe perioada derulării Programului/beneficiar, dar maximum 1 produs din fiecare;
4. să păstreze şi să utilizeze mijloacele de transport apicol fără autopropulsie - remorci şi mijloace de încărcare-descărcare a stupilor în pastoral pentru o perioadă de minimum 3 ani;
5. apicultorul trebuie să depună înainte de achiziţie cererea de intenţie.
  (2) Cheltuieli eligibile:
- preţul fără TVA pentru decontarea achiziţiei de mijloace de transport fără autopropulsie - remorci şi de mijloace de încărcare-descărcare a stupilor în pastoral.
  (3) Documente justificative specifice:
a) cererea de intenţie, prin care îşi asumă achiziţia ulterioară a mijlocului de transport apicol fără autopropulsie - remorca apicolă şi/sau a mijloacelor de încărcare-descărcare a stupilor, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 3 la prezentul Program, precum şi copia facturii proforme a remorcii şi/sau a mijloacelor de încărcare-descărcare a stupilor;
b) copia facturii de achiziţie şi a documentelor de efectuare a plăţii mijloacelor de transport fără autopropulsie (remorci) şi a mijloacelor de încărcare-descărcare a stupilor în pastoral, întocmite potrivit legislaţiei în vigoare;
c) copia cărţii de identitate a remorcii apicole;
d) copia cărţii tehnice a mijloacelor de încărcare-descărcare a stupilor în pastoral;
e) declaraţia pe propria răspundere a formei asociative apicole că va păstra echipamentul achiziţionat şi decontat prin Program pe o perioadă de minimum 3 ani;
f) apicultorul să deţină comunicarea pentru deplasare în pastoral, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 2 la prezentul Program, avizată şi datată de către consiliul local/primărie.

SUBCAPITOLUL IV: D. Măsuri de asistenţă pentru repopularea şeptelului apicol din Uniune

SECŢIUNEA 1: Achiziţionarea de mătci şi/sau familii de albine pentru apicultură

  (1) Solicitanţii/Beneficiarii sunt apicultori, persoane fizice sau persoane juridice, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale constituite potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 182/2016.
  (2) Condiţii de eligibilitate:
1. apicultorul trebuie să deţină competenţe în domeniul apiculturii;
2. să achiziţioneze mătci, începând din data de 15 martie a fiecărui an, din stupine de elită şi/sau multiplicare, autorizate de ANZ conform criteriilor de autorizare a stupinelor de elită şi de multiplicare care se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, în termen de 10 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, şi autorizate sanitar-veterinar de către ANSVSA;
3. să achiziţioneze familii de albine, începând din data de 15 martie a fiecărui an, din stupine identificate în baza de date a ANZ, potrivit Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 251/2017 pentru aprobarea Sistemului unitar de identificare a stupinei şi stupilor, şi autorizate sanitar-veterinar de către ANSVSA conform prevederilor Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 16/2010 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind procedura de înregistrare/autorizare sanitar-veterinară a unităţilor/centrelor de colectare/exploataţiilor de origine şi a mijloacelor de transport din domeniul sănătăţii şi al bunăstării animalelor, a unităţilor implicate în depozitarea şi neutralizarea subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman şi a produselor procesate, cu modificările şi completările ulterioare;
4. familiile de albine achiziţionate prin Program nu se unifică cu familiile de albine deţinute de apicultor până la data efectuării plăţii sprijinului financiar; de asemenea, familiile deţinute de apicultor nu se unifică între ele până la data efectuării plăţii sprijinului;
5. pentru a fi eligibilă achiziţia de material biologic, beneficiarul trebuie să achiziţioneze şi tratamentul pentru tratarea varoozei necesar întregului efectiv de familii de albine, atât cel deţinut, cât şi cel achiziţionat;
6. apicultorul trebuie să deţină stupii identificaţi de ANZ, conform Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 251/2017;
7. mătcile achiziţionate trebuie să fie marcate în conformitate cu Codul internaţional de marcare a mătcilor pentru anul apicol în care acestea se achiziţionează.
8. apicultorul trebuie să deţină şi să completeze carnetul de stupină conform legislaţiei în vigoare.
  (3) Cheltuieli eligibile:
a) preţul fără TVA pentru achiziţia unui număr maxim de 75 de familii de albine în cazul apicultorilor care deţin maximum 75 de familii de albine la data eliberării adeverinţei ANZ;
b) preţul fără TVA pentru achiziţia unui număr maxim de familii de albine egal cu 75% din familiile de albine deţinute de către apicultor la data eliberării adeverinţei ANZ, dar nu mai mult de 100 de familii, în cazul apicultorilor care deţin peste 75 de familii de albine;
c) preţul fără TVA pentru achiziţia unui număr maxim de mătci egal cu 75% din familiile de albine deţinute de către apicultor la data eliberării adeverinţei ANZ, în cazul apicultorilor care deţin maximum 75 de familii de albine;
d) preţul fără TVA pentru achiziţia unui număr maxim de mătci egal cu 75% din familiile de albine deţinute de către apicultor la data eliberării adeverinţei ANZ, dar nu mai mult de 100 de mătci, în cazul apicultorilor care deţin peste 75 de familii de albine.
  (4) Documente justificative:
a) copia actului de identitate - B.I./C.I. a solicitantului persoană fizică sau a reprezentantului legal în cazul persoanelor juridice, PFA, Î.I. şi Î.F.;
b) copia actului de identitate - B.I./C.I., a persoanei împuternicite prin notariat, după caz;
c) copia certificatului de înregistrare de la oficiul registrului comerţului/a certificatului de înregistrare fiscală, după caz, iar toate documentele vor fi eliberate pe forma de organizare;
d) adeverinţa eliberată de ANZ din care să reiasă numărul familiilor de albine deţinute emisă înainte de efectuarea achiziţiilor;
e) copia certificatului de origine/copia declaraţiei de conformitate, care atestă provenienţa mătcilor din stupine de elită şi/sau stupine de multiplicare autorizate de către ANZ;
f) copia documentului de autorizare sanitară-veterinară a stupinelor furnizoare de mătci, eliberat de Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (DSVSA) judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, pe raza căruia îşi desfăşoară permanent activitatea exploataţia/unitatea;
g) copia documentului de autorizare sanitară-veterinară a stupinelor furnizoare de familii de albine, eliberat de DSVSA judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, pe raza căruia îşi desfăşoară permanent activitatea exploataţia/unitatea;
h) copia adeverinţei/atestatului/certificatului/diplomei care să confirme competenţele apicultorului în domeniul apicol, conform legislaţiei în vigoare, eliberată/eliberat până la termenul-limită de depunere a cererii şi a documentelor, după caz;
i) copia facturii de achiziţie a mătcilor şi/sau a familiilor de albine;
j) copia documentelor de efectuare a plăţii mătcilor şi/sau familiilor de albine, întocmite potrivit legislaţiei în vigoare la data efectuării plăţii;
k) copie de pe documentul de cont bancar al solicitantului;
l) copie de pe filele din carnetul de stupină actualizat, din care să reiasă tratamentele realizate şi mişcarea efectivelor de albine.

SUBCAPITOLUL V: E. Îmbunătăţirea calităţii produselor în vederea unei mai bune valorificări a produselor pe piaţă

SECŢIUNEA 1: Decontarea analizelor fizico-chimice/reziduuri care să ateste calitatea mierii

  (1 )Solicitanţii/Beneficiarii sunt apicultori, persoane fizice sau persoane juridice, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale constituite potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 182/2016.
  (2) Condiţii de eligibilitate:
1. apicultorul trebuie să deţină competenţe în domeniul apiculturii;
2. apicultorul trebuie să deţină stupii identificaţi de ANZ, conform Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 251/2017 pentru aprobarea Sistemului unitar de identificare a stupinelor şi stupilor;
3. apicultorii care deţin peste 75 de familii de albine şi care solicită sprijin pentru oricare dintre măsurile B, C, şi D ale Programului trebuie să efectueze cel puţin un set de bază de analize fizico-chimice ale mierii;
4. exploataţiile apicole să fie înregistrate la direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti;
5. analizele fizico-chimice ale mierii trebuie să fie efectuate la un laborator autorizat sanitar-veterinar;
6. analizele pentru reziduuri vor fi efectuate la un laborator autorizat sanitar-veterinar, care deţine acreditare pentru metoda de determinare a reziduurilor, şi vor fi decontate doar pentru apicultorii care deţin peste 150 de familii de albine.
  (3) Cheltuieli eligibile:
a) preţul fără TVA pentru setul de bază de analize fizico-chimice care atestă calitatea mierii şi care trebuie să cuprindă cel puţin:
    - determinarea hidroximetilfurfuralului (HMF) din miere;
    - determinarea glucozei şi fructozei însumate din miere;
    - determinarea conţinutului de apă;
    - examen organoleptic;
    - determinarea indicelui diastazic;
    - aciditate;
    - indicele polenic;
    - conductivitatea electrică;
    - zaharoză.
b) preţul fără TVA pentru analize de determinare a reziduurilor.
  (4) Documente justificative:
a) copia actului de identitate - B.I./C.I. a solicitantului persoană fizică sau a reprezentantului legal în cazul persoanelor juridice, PFA, Î.I. şi Î.F.;
b) copia actului de identitate - B.I./C.I., a persoanei împuternicite prin notariat, după caz;
c) copia certificatului de înregistrare de la oficiul registrului comerţului/a certificatului de înregistrare fiscală, după caz, eliberate în funcţie de forma de organizare;
d) copia adeverinţei eliberate de ANZ din care să reiasă numărul familiilor de albine deţinute, emisă înainte de efectuarea achiziţiilor sau de efectuare a analizelor, după caz;
e) copia adeverinţei/atestatului/certificatului/diplomei care să confirme competenţele apicultorului în domeniul apicol, conform legislaţiei în vigoare, eliberată/eliberat până la termenul-limită de depunere a cererii şi a documentelor, după caz;
f) copia de pe documentul de cont bancar al solicitantului;
g) copia facturii pentru setul de bază de analize fizico-chimice/reziduuri care să ateste calitatea mierii şi copia documentelor de efectuare a plăţii acestor analize;
h) copia documentului care atestă autorizarea laboratorului care a efectuat setul de bază de analize fizico-chimice/reziduuri care să ateste calitatea mierii;
i) copia documentului de înregistrare sanitară-veterinară a exploataţiilor apicole, eliberat de către direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti pe a cărei rază teritorială se desfăşoară permanent activitatea stupinei;
j) copia buletinului de analize fizico-chimice/reziduuri.


HiveAlive 2 litri - Supliment Nutritiv pentru Albine NOU
HiveAlive 2 litri - Supliment Nutritiv pentru Albine Tratamente apicole si stimulenti
HiveAlive 2 litri - Supliment Nutritiv pentru Albine HiveAlive™ este un...
595,00 RON
HiveAlive 500 ml - Supliment Nutritiv pentru Albine NOU
HiveAlive 500 ml - Supliment Nutritiv pentru Albine Tratamente apicole si stimulenti
HiveAlive™ este un supliment nutritiv pentru albine care ajută la...
245,00 RON
HiveAlive 100 ml - Supliment Nutritiv pentru Albine NOU
HiveAlive 100 ml - Supliment Nutritiv pentru Albine Tratamente apicole si stimulenti
HiveAlive™ este un supliment nutritiv pentru albine care ajută la...
65,00 RON

Cupula (botca) - Nicot 40%
Cupula (botca) - Nicot Transvazare larve
Cupulele se montează în celulele cutiei Nicot care nu au fund pentru a fi...
0,30 RON
0,18 RON
Capac pentru borcane de 30 de ml - AURIU 16%
Capac pentru borcane de 30 de ml - AURIU Capace pentru borcane si sticle
Capac pentru borcanele de laptisor de matca, marturii sau miere de 30 de...
0,30 RON
0,25 RON
Capac pentru borcane de 30 de ml - NEGRU 16%
Capac pentru borcane de 30 de ml - NEGRU Capace pentru borcane si sticle
Capac pentru borcanele de laptisor de matca, marturii sau miere de 30 de...
0,30 RON
0,25 RON
stoc epuizat
Coltar 37%
Coltar Coltare, manere, agrafe, suporti pentru stupi
Coltar pentru prinderea corpurilor si a fundurilor.
0,80 RON
0,50 RON
Port cupula (suport de botci) - Turcia 16%
Port cupula (suport de botci) - Turcia Transvazare larve
Port cupula (suport de botci) - Basaricilik - Turcia În portcupulă se...
0,60 RON
0,50 RON
Capac pentru borcane de 50 ml si 60 ml aluminiu 12%
Capac pentru borcane de 50 ml si 60 ml aluminiu Capace pentru borcane si sticle
Capac pentru borcanele de laptisor de matca, marturii sau miere de 50 ml...
0,80 RON
0,70 RONTaguri:

Comentarii